INTERCULTURAL COMPETENCE IN WORK WITH AZIL AND ASYLUM TRAVELERS

Education is intended for volunteers in civil society organizations working in the areas of human rights protection, advocacy, service provision and support in the exercise of rights, integration, education, employment and inclusion in the community of asylum seekers, asylum seekers and other aliens.

 

Rehabilitacijski centar za stres i traumu i Centar za mirovne studije sa zadovoljstvom Vas pozivaju
na edukaciju:

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE U RADU S TRAŽITELJIMA AZILA I
AZILANTIMA

Edukacija je namijenjena volonterima u organizacijama civilnog društva koje djeluju u područjima
zaštite ljudskih prava, zagovaranju, pružanju usluga i podrške u ostvarivanju prava, integraciji,
obrazovanju, zapošljavanju te uključivanju u zajednicu tražitelja azila, azilanata i ostalih stranaca.
Edukacija se sastoji iz dva modula:
– kompetencije za rad u trauma-informiranom okruženju
– interkulturalne kompetencije

Prvi modul, u trajanju od dva dana, održati će se 4. i 5. travnja 2019. Cilj ovog modula je
unaprijediti znanja i vještine o:
– ranjivostima, ali i preventivnim i zaštitnim faktorima, povezanim s utjecajem prisilnih
migracija na mentalno zdravlje izbjeglica
– utjecaju traumatskih iskustava na psiho – socijalno funkcioniranje osobe te kapacitete za
integraciju
– individualnim, organizacijskim i institucionalnim metodama i pristupima koje doprinose
kreiranju trauma-informiranog okruženja te doprinose dobrobiti i socijalnom uključivanju
preživjelih
Drugi modul, u trajanju od tri dana, održati će se 11. i 12. travnja te 10. svibnja 2019. Cilj je
ovog modula unaprijediti znanja i vještine vezano uz:
– odrednice kulture, kulturalnu raznolikost i međusobni utjecaj kulture i individualnog
identiteta
– razvoj i stadije interkulturalne osjetljivosti, komponente interkulturalne kompetentnosti i
komunikacije
– izvore, mehanizme nastajanja te prevencije stereotipa, predrasuda i diskriminacije

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this communication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The
European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Sve troškove edukacije snose organizatori, uključujući osvježenje i ručak za sve sudionike te putni
trošak za sudionike izvan Zagreba. Edukacija će se održati u Zagreb Tower-u, Radnička cesta 80, V
kat.

Pozivamo Vas da se prijavite najkasnije do 1. travnja, ispunjavanjem prijavnog obrasca na
ovom linku. Zbog interaktivnog načina rada broj sudionika je ograničen, te ćemo prednost dati
onima koji se ranije prijave.
Sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju i stečenim kompetencijama.
Edukaciju će voditi Julija Kranjec iz Centra za mirovne studije i Dragana Knezić iz Rehabilitacijskog
Centra za stres i traumu (RCT).
Julija Kranjec, diplomirana socijalna radnica, aktivistkinja i radnica u Centru za mirovne studije.
Temama prisilnih migracija, izbjeglištva i integracije bavi se kroz direktan rad s ljudima, edukacije,
istraživanja i zagovaranja.
Dragana Knezić, diplomirana psihologinja, u RCT-u je zaposlena kao koordinatorica programa.
Educirana je u Racionalno-emotivno bihevioralnoj terapiji i Solution-Focused Brief terapijskom
pristupu. Ko-autorica je kratkotrajne Solution Focused grupne intervencije za tražitelje azila i
izbjeglice s iskustvom traume i žrtve torture. Pored individualnog i grupnog savjetodavnog rada, u
RCT-u razvija i provodi radionice i treninge za različite skupine korisnika u nepovoljnom položaju
kao i za dionike u integraciji i socijalnom uključivanju.

Edukacija se provodi u okviru projekta WELCOMM financiranog sredstvima Fonda za azil, migracije
i integraciju.

Source: www.welcomm-europe.eu.

March 28, 2019